Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że: 
  • administratorem przekazanych danych jest Anwim S.A z siedzibą w Warszawie (01-237) przy ul. Stańczyka 3, KRS: 0000275176, NIP: 527-00-11-878;
  • kontakt z Anwim S.A możliwy jest pod adresem e-mail: anna.sucharska@anwim.pl;
  • dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail" (np. przedstawienia oferty);
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),wniesienia skargi do organu nadzorczego.